Fraktfritt med Earlybird

Köpvillkor

Trampolin Shoes AB
Organisationsnummer: 559382-7396
[email protected]
Kullagatan 5
252 20 Helsingborg
042-24 07 90


Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår
verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.


Beställning
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.


Mervärdeskatt
Alla priser är inklusive moms.


Leveranssätt
Early Bird eller Postnord beroende på vad du väljer för fraktalternativ. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.


Leveranstid
Inom 2 dagar har vi skickat försändelsen från oss. Vi måste dock reservera oss för att varan kan vara tillfälligt slutsåld eller att vi inte får in den på lager på nytt. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan,
likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran dock fraktfritt.


Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.


Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.


Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av produkten/varan.


Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om börjat använda produkten under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits exempelvis: att du skickar skorna utan skokartongen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten gäller från att du har mottagit varan. 

Vid ånger gäller följande:

- Skicka ett mejl till [email protected] med ämnesrad "retur-ordernummer" exempelvis: "retur-237".

-Skriv varför du returnerar, exempelvis: För stor, dålig passform, för liten, inte som förväntat m.m.

Vi återkommer med returfraktsedel som du själv får betala på 49 kr. Beloppet kommer dras när vi gör en återbetalning till ditt konto.
Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit försändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering, dvs oanvänd. 


Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 2 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Vid reklamation:
Skicka ett mejl till [email protected] med bild på själva defekten, skriv utförligt vad reklamationen gäller, skicka med kopia på kvittot och om ni vill ha ny vara, återbetalning eller tillgodokvitto. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan. Observera att reklamationen måste först bli godkänd av leverantörerna, dvs. det är inte vi som bestämmer om reklamationen godkänds och därför kan det ta lite längre tid innan du kan få svar från oss. 


Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.


Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.